Hardenberg United

Missie en visie

Missie

In samenspraak met de gemeente Hardenberg en alle sportverenigingen een bijdrage leveren om de jeugd een duurzame toekomst te bieden.

Visie

Door het stimuleren van deelname aan en het faciliteren van (maatschappelijke) activiteiten, bevorderen van zelfontplooiing en ontwikkeling van talenten van jongeren ten einde hen te (re)activeren in de maatschappij en hen meer en betere kansen te bieden op het gebied van scholing, werken en wonen. Dat moet er toe bijdragen dat deze jongeren door hun deelname en inzet een grotere kans maken op betaald werk, en in ieder geval één of meer stappen op de participatieladder zetten. 

 

Kernwaarden

Naast de missie en visie kent Hardenberg United vijf kernwaarden. De kernwaarden geven aan waarvoor we staan en wie we willen zijn. We streven ernaar dat de kernwaarden telkens zichtbaar zijn in ons handelen. De kernwaarden van Hardenberg United zijn:

Talenteren

De gekozen aanpak is er telkens op gericht de mogelijkheden en talenten van iedere jongere maximaal te benutten.

Bewegen

Het aanbieden van bewegingsactiviteiten waardoor jongeren fysiek sterker worden.

Respect

We hebben hart, oog en oor voor de jongeren en voor elkaar. We zijn mensgericht. We zijn direct betrokken bij het begeleidingsproces via overleg met onze vrijwilligers en samenwerkingspartners.

Duurzaamheid

We bereiden de jongeren voor op de toekomst in het geval hun rol en verantwoordelijkheid daarin. Wij helpen ze uit te groeien tot een evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij. Wij investeren in duurzame relaties, met vertrouwen als uitgangspunt. Duurzame resultaten behalen we door het efficiënt inzetten van middelen en het uitvoeren, evalueren en borgen van plannen.

 Samenwerken

Samen met de gemeente en sportverenigingen gaan we jongeren helpen zich te ontplooien, een zinvolle dagindeling te geven, te re-integreren in de maatschappij en doelen te bereiken op gebied van scholing, werken en wonen. Zo gewoon en dichtbij mogelijk, overzichtelijk en afgestemd op de individuele behoeften. Wij zijn ervan overtuigd dat het delen van elkaars expertise en ervaringen gecombineerd met een goede samenwerking, het beste resultaat oplevert en een optimale kwaliteit van dienstverlening.